За автора

Д-р Николай Колев преподава Журналистика (Телевизия) и Комуникационен мениджмънт във Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има повече от десетилетие опит като репортер и редактор на международни новини в телевизия. Сред изследователските му интереси са създаването на съдържание за дигитални и социални медии, източниците на информация в съвременния нюзрум, легитимирането на гражданската журналистика и трансформацията на професионалната роля на журналиста.

Николай Колев намери пресечната точка на тези интереси в докторската си дисертация, която е основа на настоящата книга.

За книгата

Развитието на информационните технологии доведе до „въоръжаване“ на гражданите с нужните инструменти да бъдат свързани във все по-глобални мрежи. Технологиите обаче не заместват погледа на журналиста – медийния професионалист. В труда се обосновава тезата за нова медийна роля - журналист-куратор, който подбира и подрежда огромните масиви от потребителско съдържание, верифицира ги, поставя ги в контекст: на база на своя опит, образование, етика и професионализъм. Основният принос на този труд е типологизацията на източниците на телевизионно новинарско съдържание за международни новини, като аспектите за анализ са общовалидни за съвременния телевизионен нюзрум – технологичен, правен, етичен. Фокус на изследването е специфичната изолирана среда за правене на международни новини. Изводът е, че технически и съдържателно, социалните мрежи не отстъпват, дори напротив, понякога превъзхождат традиционните канали за информация на новинарските отдели. Въпреки това, палитрата от възможности и познаването на силните и слабите страни на всеки вид източник, откроява работата на международните редактори като професионален продукт и като контрапункт на нефилтрираното потребителско съдържание в социалните медии. Данните от емпиричините изследвания показват, че макар и не винаги напълно уверено, на журналистите все по-често им се налага да курират съдържание, идващо от социални мрежи и да мислят за социалните медии като цяло, като за важен източник на информация за своите новинарски емисии.

Редактор: Доц. д-р Теодора Петрова

Избраната от Николай Колев тема несъмнено е актуална. Днес живеем във време, когато приемаме, че потреблението и публикуването на информация в социалните мрежи има съществена роля в живота ни. Заедно с това, създаването на медийно 

съдържание чрез използването на новите информационни и комуникационни 

технологии са част от задължителните умения, които журналистите трябва да имат.  

Трудът има и практико-приложен характер като неговите резултати могат да бъдат използвани от всяка медиа в България и по света, които продуцират международни новини.